Ajuntament de Reus logo

POLÍTICA DE PRIVACITAT LA GANXETA

Última actualització: 1 de setembre de 2023

REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. (en endavant, “RMS”), empresa pública pertanyent al Grup Municipal de l’ Ajuntament de Reus, amb N.I.F. A-43203520 i domicili a Carrer Sardà i Cailà, s/n, Edifici Mercat Central – 43201 Reus (Tarragona) manifesta que és responsable del tractament de les dades recollides a través de l’aplicació de la seva propietat“La Ganxeta” (en endavant, l’ “App”), d’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, la “LSSI-CE”).

L’ App desenvolupada serveix per gestionar un nou servei públic consistent en un servei de bicicleta pública compartida (bicing) regulada per Reglament (en endavant, el “Servei”).

RMS té derivada la gestió del Servei per part de l’ Ajuntament de Reus en la seva condició de titular últim del servei municipal de bicicleta compartida. Per la qual cosa, RMS actua de prestadora del Servei designada per l’ Ajuntament de Reus a través de l’ App.

Pot consultar el Reglament elaborat per l’ Ajuntament de Reus i aplicable al Servei denominat “Reglament regulador del servei públic de bicicleta pública compartida” través del següent enllaç (en endavant, el “Reglament”): [reglament].

1. Identitat i dades de contacte del Responsable del Tractament

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, especialment, del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals (en endavant, la “LOPDGDD”), el Responsable del Tractament és:

Responsable del Tractament

REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. (RMS)

N.I.F.

A-43203520

Direcció

Carrer Sardà i Cailà, s/n, Edifici Mercat Central – 43201 Reus (Tarragona)

Telèfon

977 300 006

Correu electrònic de contacte

[email protected]

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

[email protected]

2. Protecció de dades de caràcter personal de conformitat amb la normativa aplicable

RMS ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades caràcter personal de la persona usuària de la App (en endavant, la “Persona Usuària”).

3. Principis que aplicarem a la seva informació personal

En el tractament de les dades de caràcter personal de la Persona Usuària, aplicarem els següents principis, que s’ajusten a les exigències del RGPD:

4. Recollida de dades i la seva confidencialitat

La comunicació de les dades personals per part de la Persona Usuària a RMS resulta necessària per poder fer ús de l’ App.

RMS informa a la Persona Usuària que únicament es recull aquella informació necessària per a assolir la finalitat del tractament, i únicament es tractaran les dades que hagi prestat per a les finalitats per a les quals se’l va informar.

RMS, en la seva condició de Responsable del Tractament, garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal de la Persona Usuària a les quals tingui accés. El Responsable del Tractament, com qualsevol altra persona que intervingui en qualsevol fase del tractament, està sotmès al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Tota la informació que la Persona Usuària facilita a RMS ha de ser veraç, i serà l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a RMS o a tercers.

RMS es reserva el dret a excloure dels serveis a tota Persona Usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions legals que procedeixin.

5. Tractament de dades i finalitats del tractament

Denominació

Finalitat del tractament

Base jurídica

Subscripció del servei i inici de sessió

Subscripció del servei per part de la Persona Usuària i el seu registre a l’ App; validació de la identitat de la Persona Usuària per finalitzar la subscripció; l’ enviament del carnet bicing al domicili facilitat per la Persona Usuària; l’inici de sessió a la Persona Usuària mitjançant l’ App

Consentiment de l’interessat i execució d’ un contracte

Gestió i desenvolupament del servei

Gestionar i desenvolupar els serveis contractats. L’ anterior suposa, essencialment, la gestió del cobrament del servei; l’ emmagatzematge dels teus viatges; la gestió dels teus bons; l’ enviament d’ informació relacionada amb la prestació del servei (a títol enunciatiu, avaries, incidències del servei, noves estacions, variacions del servei, entre d’ altres); la gestió de les teves peticions, reclamacions i queixes; l’ enviament de comunicacions relacionades amb el teu contracte.

Execució d’ un contracte

Enviament d’ enquestes de satisfacció/participació en estudis

Enquestes de satisfacció per obtenir l’opinió de la Persona Usuària sobre el servei que es presta i afavorir la seva millora continua; estudis relacionats amb el servei o amb l’ àmbit de la mobilitat

Interès públic

Enviament informació relacionada amb l’ activitat de RMS

Enviament d'informació relacionada amb la sensibilització de les Persones Usuàries en l’ àmbit de la mobilitat i la comunicació d’ altres activitats realitzades per RMS relacionades amb la mobilitat.

Consentiment exprés de l’ interessat

Les categories de dades personals que seran objecte del tractament són:

RMS podrà tractar altres dades personals de la Persona Usuària generades per la pròpia prestació del Servei o facilitades pel propi interessat, tals com, informació dels teus viatges, informació sobre les teves peticions, reclamacions o queixes. Si be la App no recull dades de categoria especial per les finalitats descrites, és possible que aquests tipus de dades es puguin facilitar per la Persona Usuària, per exemple, amb la tramitació d’ una reclamació. A aquests efectes, RMS aplicarà les mesures de seguretat més adients per tal de preservar la confidencialitat de qualsevol tipus de dades.

Les dades personals no seran objecte de decisions individuals automatitzades, incloent l’elaboració de perfils. En qualsevol cas, RMS podrà tractar les teves dades de forma anonimitzada sense que puguis ser identificable per l’ elaboració d’ estudis estadístics que col·laborin en la millora del Servei.

6. Tractament de les dades per tercers i cessió

Depenent de les finalitats per a les quals es recopilen les dades personals, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones:

RMS no divulgarà a tercers cap informació o dada personal que hagi proporcionat l’ App i que pugui identificar-ho directa o indirectament, llevat per indicació legal.

7. Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser recollides, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per evitar eventuals infraccions, així com per finalitats d’arxiu o estadístiques.

8. Mesures de seguretat

RMS adopta els nivells de seguretat requerits pel RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament a cada moment per la seva activitat. En aquest sentit, utilitza tècniques de xifratge que no permeten a un tercer rastrejar la identitat de la Persona Usuària que interactua amb l’ App. Així mateix, també podrà dur a terme tècniques segures d’anonimització de les dades personals que tracta per a dur a terme la seva activitat.

No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com a Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé RMS aplica els mitjans al seu abast per a evitar aquestes actuacions.

9. Drets dels interessats i el seu exercici.

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDG, les Persones Usuàries poden exercir els següents drets:

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili de RMS, a l’adreça de correu electrònic[email protected] o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Reus (https://www.reus.cat/oficina-datencio-ciutadana-oac).

Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/).

Addicionalment, si considera que RMS està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) (https://apdcat.gencat.cat/).

10. Canvis en la política de privacitat

Només utilitzarem dades de caràcter personal segons el que s’estableix a la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què es recaptin aquestes dades.

RMS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant les modificacions a l’ App, per la qual cosa es recomana visitar-la cada vegada que s’accedeixi a aquesta. Si en algun moment decidim fer ús de les dades personals de manera diferent al que es va declarar en el moment de la seva obtenció, es comunicarà a la Persona Usuària per correu electrònic, sempre que disposem d’aquest. En aquest moment, se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació a cada moment.

11. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, especialment, pel RGPD i per la LOPDGDD.