Ajuntament de Reus logo

TERMES I CONDICIONS D’ÚS APP LA GANXETA

Darrera actualització: 1 de setembre de 2023

Previ

L’aplicació La Ganxeta (en endavant, l’ “App”) és propietat de l’ entitat pública REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. (RMS) amb N.I.F. A-43203520 i domicili a Carrer Sardà i Cailà, s/n, Edifici Mercat Central – 43201 Reus (Tarragona).

L’ App serveix per gestionar un servei públic municipal consistent en un servei de bicicleta pública compartida (bicing) (en endavant, el “Servei”).

RMS té derivada la gestió del Servei per part de l’ Ajuntament de Reus en la seva condició de titular del servei municipal. Per la qual cosa, RMS actua de prestadora del Servei designada per l’ Ajuntament de Reus a través de l’ App.

Pot consultar el Reglament elaborat per l’ Ajuntament de Reus i aplicable al Servei denominat “Reglament regulador del servei públic de bicicleta pública compartida” través del següent enllaç (en endavant, el “Reglament”): [reglament]

La persona usuària, en utilitzar l’ App, accepta els presents Termes i Condicions d’ús (en endavant, els“Termes i Condicions”) així com les previsions del Reglament i la resta de polítiques disponibles a través de l’ App i es compromet a utilitzar l’ App sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

1. Identificació de les Parts

Els Termes i Condicions són subscrits, d'una part, per REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. (RMS) i, d'una altra, per la persona usuària final interessada en els serveis oferts a través de l’ App (en endavant, la “Persona Usuària”) les dades personals de la qual són les que aquesta ha facilitat.

També és part dels presents Termes i Condicions l’ Ajuntament de Reus amb N.I.F. P4312500D i domicili a Plaça del Mercadal, núm. 1 – 43201 Reus (Tarragona) en la seva condició de titular últim d’ aquest Servei municipal.

2. Objecte i àmbit d'aplicació

Els presents Termes i Condicions regulen l'accés, navegació i utilització de l’ App per la prestació del Servei per part de la Persona Usuària.

3. Accés i Ús de l’ App

L'accés a l’ App, així com, l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en aquesta és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

La Persona Usuària es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades de l’ App de conformitat amb aquests Termes i Condicions, amb la resta de les polítiques accessibles a través de l’ App, amb el Reglament i altra normativa que resulti d’ aplicació, amb els bons costums generalment acceptats i amb l'ordre públic.

RMS no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés, ús o de l'incompliment dels presents Termes i Condicions, ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de la Persona Usuària (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix a conseqüència de: (i) la presència d'un virus al dispositiu mòbil de la Persona Usuària que sigui utilitzat per a la connexió als serveis oferts per RMS a través de l’ App; (ii) un mal funcionament de l’aplicació; i (iii) l'ús de versions no actualitzades d'aquesta.

4. Regles d'ús de l’ App

RMS es reserva el dret a cancel·lar el compte de la Persona Usuària registrada, podent procedir a la resolució del present contracte. Especialment podrà realitzar-se la cancel·lació com a Persona Usuària en cas de detectar l'incompliment de qualsevol de les obligacions contractuals contretes en el present acte, així com en cas d'observar un ús de l’App contrari als presents Termes i Condicions, a la Política de Privacitat, al Reglament, a d’ altra normativa d aplicació i/o als usos de bona fe acceptats en el sector.

En aquest sentit, la Persona Usuària es compromet a:

5. Enllaços a d’altres llocs web

Els presents Termes i Condicions no s'apliquen als enllaços i/o pàgines web de tercers als quals es pugui accedir a través de l’ App. Tampoc és aplicable la Política de Privacitat.

En cas d'accedir a altres xarxes o recursos informàtics, la Persona Usuària accepta sotmetre's al que es disposa en les corresponents polítiques de privacitat. En conseqüència, RMS no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per aquests.

Així mateix, tampoc es garanteix l'absència de virus o altres elements dels continguts enllaçats des de l’ App que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) en els documents o els fitxers de la Persona Usuària, excloent així mateix a RMS de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l'anterior.

En tot cas, RMS procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç quan els continguts cap als quals redirigeix puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

RMS no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts a l’ App. No obstant això, farà els seus millors esforços per garantir la regularitat i el bon funcionament d'aquests. A tals efectes, RMS declara que ha adoptat i adoptarà totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per a garantir un funcionament correcte de l’ App.

No obstant això, RMS no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis que es poguessin derivar de desconnexions, interferències o interrupcions que es poguessin produir en l'accés o en la navegació per l’ App, ni sobre els danys i perjudicis que es poguessin derivar per a la Persona Usuària o per a tercers de l'existència i propagació de virus informàtics o altres elements lesius.

RMS tampoc assumeix cap responsabilitat respecte dels errors o omissions que poguessin haver-hi en el contingut de l’ App, ni sobre les actuacions que la Persona Usuària pogués realitzar sobre la base d'aquest contingut.

7. Modificació dels Termes i Condicions

RMS es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en els presents Termes i Condicions, sent responsabilitat de la Persona Usuària llegir els mateixos amb atenció, cada vegada que desitgi utilitzar l’App amb la finalitat de comprovar o cerciorar-se de l'existència de modificacions o canvis a aquests, prenent com a referència la data de l'última actualització.

8. Propietat intel·lectual i industrial.

La Persona Usuària reconeix i accepta que, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per RMS a l’ App (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials que conformen l’ App o “look and feel”, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font) pertanyen a RMS i/o a tercers autoritzats per RMS. A tals efectes, s'entendrà com parts integrants de l’ App totes aquelles creacions incorporades i expressades per RMS per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge, sigui íntegrament o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits per RMS a l’ App exclusivament pel seu ús no lucratiu per la Persona Usuària, sempre que, en tot cas, s'indiqui l'origen i/o autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per RMS o pel tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d'explotació de l’ App, els drets d'imatge del qual, té el seu dret d'explotació RMS 7/o tercers que li han cedit. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

Els presents Termes i Condicions no confereixen a la Persona Usuària cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l’ App i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret, estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per RMS o pel tercer titular dels drets afectats.

Sense perjudici de tot l'anterior, si la Persona Usuària estima que algun contingut de l’ App pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement en la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a [email protected].

9. Comunicacions

Des de RMS, ens posarem en contacte amb la Persona Usuària per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos a l’ App. A efectes contractuals, la Persona Usuària autoritza l'ús d'aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de manera electrònica compleixen amb els requisits legals.

Les comunicacions que la Persona Usuària ens enviï, hauran de realitzar-se preferiblement a través de correu electrònic a l'adreça [email protected] També pot enviar una comunicació per escrit a l'atenció de RMS a Carrer Sardà i Cailà, s/n, Edifici Mercat Central – 43201 Reus (Tarragona).

10. Llei aplicable i jurisdicció competent

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre RMS i a la Persona Usuària de l’ App.

No obstant això, en aquells casos en els quals aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre's a un fur determinat, RMS i la Persona Usuària, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmetran a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de Reus.